Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ

Ἡ μέθοδος “Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς” εἶναι μέθοδος ἐκμαθήσεως ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας καὶ σὲ ἐφήβους.

Ἡ συγγραφεὺς τῆς μεθόδου, κα Μαυροπούλου, μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διδακτορικῆς της διατριβῆς ἐπί τῆς μεθόδου «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς» ἀνοίγει καὶ στὴν Ἑλλάδα τὸν διάλογο γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς διδασκαλίας τῶν κλασικῶν γλωσσῶν στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ κεντρίσει τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητῶν καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ , εἰ δυνατόν, νὰ ἐπηρεάσει τὴν ἐκπαίδευση διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐρεύνης. Προσδοκοῦμε δηλαδὴ  τὰ ἀποτελέσματα νὰ τροποποιήσουν ή να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές στον κλάδο της εκπαίδευσης.

Ἡ πιθανή ἐπίδρασις  τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν μαθητῶν τῆς Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης δὲν εἶχε ποτὲ ἐρευνηθῆ στὸ παρελθὸν ἀπὸ Ἕλληνες παιδαγωγούς, ὡς ἐκ τούτου ἀποτελοῦσε ἄγνωστη περιοχή γιὰ τὰ Παιδαγωγικὰ Τμήματα καὶ τὶς Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς στὴν Ἑλλάδα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἐξωτερικό, ἡ ἔρευνα τῆς κας Μαυροπούλου εἶναι ἡ μοναδική στὴν Ἑλληνική γλῶσσα ποὺ διεξήχθη μέσα στὸ σχολεῖο, ἐνταγμένη στὸ Πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Δημοτικοῦ.

Ἡ μέθοδος διδασκαλίας «Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς» υἱοθετεῖ τὴν βασικὴ παραδοχὴ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι μία καὶ ἑνιαία μὲ συνεχῆ καὶ λογική ἐξέλιξη. Αὐτό τὸ πνεῦμα ἀξιοποιεῖται γιὰ τὴν ἀνανέωση τῆς γλωσσικῆς διδασκαλίας στὸ σχολεῖο καὶ τὴν ποιοτική της ἀναβάθμιση.

Ἡ ἔρευνα κατέδειξε ὅτι ἡ διαχρονική καὶ συνάμα ἑρμηνευτικὴ προσέγγισις τῆς γλώσσης μας ἀποτελεῖ σημαντική σχολική γνώση κατάλληλη για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ὡς ἐκ τούτου προτείνεται  ἀπό τὸ Δημοτικό ἡ διαχρονική καὶ ἑρμηνευτικὴ προσέγγισις  τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐπιλύσεως προβλήματος (problem solving). Ἡ μέθοδος διδασκαλίας «Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς» ἀναδεικνύει τὴν συνέχεια, ἐνθαρρύνει τὴν ἀνατροφοδότηση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς ἀπό τὴν Ἀρχαία καὶ  ἑρμηνεύει τὶς διαφορές.

Ἡ προσφορά  τῶν γλωσσικῶν φαινομένων μὲ τὴν μορφὴ τῆς <<ἐπιλύσεως προβλήματος>> πρὸς τοὺς μαθητές συνδράμει ὄχι μόνο στὴν καλλίτερη μνημονικὴ συγκράτηση καὶ κατανόησή τους, ἀλλὰ ἀνοίγει τὸν δρόμο καὶ γιὰ τὴν ἠθικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν (ἠθική κρίση) μέσα ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ τῶν ἐννοιῶν (ἐννοιολογική γνώση) καὶ τὴν ἄσκηση στὴν διερεύνηση (καθοδηγούμενη, συγκλίνουσα, ἐπαγωγική, ἀπαγωγική). Ἡ διδασκαλία ἐνεργοποιεῖ τὶς ἰδιότητες σκέψεις τῶν μαθητῶν μέσω καταστάσεων προβληματισμοῦ καὶ ἔτσι αὐτοὶ ὁδηγοῦνται νὰ συγκροτήσουν γνωστικές καὶ μεταγνωστικές στρατηγικές μαθήσεως, ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἠθικὲς κρίσεις.

Ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, τέλος, συμβάλλει στὴν διαμόρφωση ὑψηλῶν μαθησιακῶν στόχων καὶ δίδει εὐκαιρίες  στοὺς μαθητές νὰ λειτουργήσουν ἐνεργητικὰ καὶ δημιουργικὰ στὴν τάξη.

Ἐν κατακλείδι, ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, ὑπὸ τὴν μορφὴν ἐπιλύσεως προβλήματος (μὲ ἐνεργητικές δηλ. μεθόδους καὶ ἐν γένει μὲ τεχνικὲς τῶν ζωντανῶν γλωσσῶν) ἐπιδρᾶ θετικά στὴν γνωστικὴ καὶ ἠθικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, γι΄ αὐτό προτείνεται ἡ διαχρονικὴ καὶ κατ΄ ἐπέκτασιν ἑρμηνευτικὴ προσέγγισις τῆς γλώσσης ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς γλωσσικῆς διδασκαλίας.  (περισσότερα στὸ http://www.fronein.gr)

Σύντομον βιογραφικὸν σημείωμα:

Ἡ Εἰρήνη Ἰ. Μαυροπούλου, γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὸ Αἴγιον. Εἶναι φιλόλογος, ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ καθηγήτρια τῆς Γαλλικῆς.

Εἶναι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης στὶς Ἐπιστῆμες Ἀγωγῆς (Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστῆμες καὶ Ἐκπαίδευση) καὶ διδακτορικοῦ τίτλου μὲ θέμα: «Ἡ ἐπίδραση γνώσης τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης στὴν ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξι τῶν παιδιῶν τῆς Α΄ βάθμιας ἐκπαίδευσης».

Γιὰ πολλὰ χρόνια διηύθυνε τὸ τμῆμα διδασκαλίας Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιὰ παιδιὰ καὶ ἐφήβους στὴν «Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ» (ἐκ τῆς ἱδρύσεώς της) καὶ ὑπηρέτησε ὡς φιλόλογος στὴν Δευτεροβάθμια ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευσι.

Καρπὸς τῆς διδασκαλίας καὶ τῶν ἐρευνῶν της εἶναι ἡ συγγραφὴ τῆς μεθόδου «Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς», ἡ ὁποία σήμερα προτείνεται στὴν προσχολικὴ καὶ Α΄βάθμια ἐκπαίδευσι καὶ διδάσκεται στὴν σχολή «ΦΡΟΝΕΙΝ» ποὺ ἵδρυσε ἡ συγγραφεὺς στὸ Θησεῖο καθὼς καὶ σὲ Κέντρα Ἐλευθέρων Σπουδῶν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. καὶ τὸ ἐξωτερικό.

ΦΡΟΝΕΙΝ